Werkwijze

Alvorens een kandidaat-deelnemer officieel in een leerwerktraject, dan wel in een dagbesteding komt, organiseren we gedurende een aantal weken een kennismakingsaanbod. Voorafgaand hieraan wordt de beginsituatie vastgesteld aan de hand van een intakegesprek met de kandidaat en eventuele begeleiding of iemand uit het sociale netwerk.

Vervolgens geven wij een zo compleet en eerlijk mogelijk beeld van de mogelijkheden, beperkingen en sfeer op ons bedrijf. Andersom kunnen wij dan inschatten of een kandidaat zich thuis zal voelen bij ons. Samen wordt een gericht plan opgsteld (b.v. zorgplan, begeleidingsplan of trajectplan). De ontwikkeling/voortgang wordt besproken aan de hand van jaarlijkse 1:1 evaluaties, een tevredenheidsonderzoek en naar aanleiding van georganiseerde keukentafelgesprekken met de achterban (vaak ouders/verzorgers of broer of zus).

De kwaliteit van zorg wordt jaarlijks beoordeeld door onafhankelijke auditoren van zowel de ''Federatie Landbouw en Zorg'' alsmede ''Gezinshuis.com''.